Zaoszczędź na darmowej dostawie! od 700 zł

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl a także zasady korzystania przez Klientów z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną. dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresemwww.https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl.
 2. Sklep internetowy https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl działający pod adresem/domeną www.https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl jest prowadzony przez Firmę Prabos – oddział Polska – Marek Rabiasz z siedzibą w Nowym Targu, ul. Kowaniec 64, 34-400 Nowy Targ, wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej nr NIP: 7351616776, nr Regon: 490299592 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.. Kontakt ze sklepem internetowym https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl z Usługodawcą można uzyskać:
  1. pod numerem telefonu 18 541 2090 koszt połączenia za minutę jest zgodny z taryfą Twojego operatora- korzystając z adresu poczty elektronicznej: ko*****@pr****.pl
 3. Sprzedaż w Sklepie internetowym https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet.
 4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 5. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym www.https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonała zakupu Towaru oferowanego przez Sklep internetowy https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl
 5. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 6. Usługodawca – podmiot prowadzący sklep internetowy https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl i świadczący drogą elektroniczną usługi polegające na udostępnianiu jego funkcjonalności w celu zawierania umów sprzedaży oferowanych towarów
 7. Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez usługodawcę drogą elektroniczną.
 8. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej www.https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl
 9. Towar – rzecz ruchoma, oferowana do sprzedaży w Sklepie Internetowym, (szczegółowo określona w zamówieniu) której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
 11. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i zakupić od Sprzedawcy towary,
 12. Koszyk zamówień (Koszyk) – aplikacja informatyczna dostępna na stronie Sprzedawcy www.https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl, która umożliwia złożenie zamówienia. Za pomocą koszyka zamówień Klient wskazuje towary i ich ilość, przelicza całkowitą wartość zamówienia oraz wybiera formę płatności i dostawy oraz przelicza całkowite koszty zamówienia
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, widoczne w podsumowaniu zamówienia (zawierające informację o wybranych przez Klienta opcjach płatności i dostawy mających wpływ na całkowity koszt zakupu) i przesłane Sprzedawcy
 14. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu).Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Treść niniejszego rozdziału regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na informowaniu o ofercie sklepu internetowego https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl i umożliwieniu korzystania z funkcjonalności sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oferowanych przez sklep towarów oraz jej realizacji. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:
  1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 5 lub Chrome wersji nie starszej 39
  2. Włączoną obsługę Java Script
  3. Aktywny adres e-mail
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wciśnięcia przycisku Kupuję i płacę po wcześniejszym wypełnieniu formularza zamówienia w Koszyku zamówień. Umowa ta jest umową nieodpłatną i nawiązuje się na czas realizacji zamówienia
  1. treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami
  2. treści zawierających informacje nieprawdziwe lub niechciane
  3. treści lub/oraz plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie strony
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień Usługodawca może zablokować dostęp Klienta do strony, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Usługodawca może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z treścią niniejszego Regulaminu lub innych działań stanowiących naruszenie prawa
 5. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług serwisu Sklepu jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego użytkownika przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód np. szeroko pojęte oprogramowanie zwane powszechnie wirusami . W celu uniknięcia zagrożeń Klient powinien zaopatrzyć urządzenie, które wykorzystuje w celu łączenia się z internetem oprogramowanie antywirusowe i stale je aktualizować
 6. Sprzedawca nie odpowiada za indywidualne konfiguracje poczty elektronicznej Klienta ani za ustawienia powodujące zakwalifikowanie poczty elektronicznej wysyłanej od Sprzedawcy jako spam
 7. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce Polityka Prywatności

IV. Warunki dokonywania zakupów

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl należy wejść na stronę internetową sklepu, dokonać wyboru towaru i złożyć zamówienie.
 2. Sprzedawca informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego oferowanych Towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (np. monitor) lub na wykonywanych przez Klienta wydrukach mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
 3. Zamówienia na towary można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej na domenie www.https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl.
 4. Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem krótkich przerw na serwis Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka zamówień.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku – „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość zmiany swoich danych teleadresowych, dokonania zmian w zakresie wyboru Towaru, jak również wycofania całości zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 8. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych pół formularza zamówienia oraz dokonanie wszystkich wymaganych opcji wyboru w Koszyku zamówień. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli wypełniając formularz zamówienia Klient prawidłowo poda dane teleadresowe, w tym imię i nazwisko, dokładny adres, adres, na który towar ma być wysłany oraz nr telefonu i adres e – mail.
 9. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu i adresu e-mail) i miało to wpływ na należyte wykonanie transakcji przez Sprzedawcę.
 11. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie Podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)
  3. wybranej formy płatności
  4. wybranej formy dostawy
 12. W celu wysłania zmówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w rozdziale X Ochrona danych osobowych.
 13. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Oferta ta jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych, po tym terminie wygasa.
 14. W wyniku złożonego zamówienia Klient otrzymuje automatyczną odpowiedź ze Sklepu zawierającą specyfikację dokonanego przez Klienta Zamówienia wraz z nadanym mu numerem. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta a tym samym zamówienia do realizacji.
 15. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych zweryfikuje dostępność zamówionych Towarów i skontaktuje się z Klientem wysyłając wiadomość na wskazany przez niego w Zamówieniu adres e-mail w celu:
  1. Zaakceptowania oferty (Zamówienia Klienta) –Klient otrzyma wiadomość e-mail o tytule: „Potwierdzenie zakupu” W takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu wysłania wiadomości przez Sprzedawcę,
  2. Odrzucenie oferty – Klient otrzyma wiadomość e – mail o tytule: „Brak możliwości realizacji zamówienia”. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży
 16. Od dnia zawarcia umowy sprzedaży Klient staje się Kupującym
 17. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Kupującego. Sprzedawca może zaproponować Klientowi przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Oferta ta jest wiążąca dla Klienta w terminie 2 dni, po tym czasie wygasa. Akceptacja oferty przedłużenia terminu realizacji zamówienia przed upływem terminu jej obowiązywania (2 dni) poprzez przesłanie na adres Sprzedawcy e-maila o treści: „Akceptuję przedłużony termin realizacji zamówienia” powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w zamówieniu i niniejszym regulaminie z przedłużonym terminem realizacji uzgodnionym przez strony.
 18. Klient może dokonać rezygnacji z zamówienia, pod warunkiem, że zgłosi ją Sprzedawcy przed otrzymaniem wiadomości potwierdzającej zakup. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się telefonicznie z numerami wskazywanymi na stronie https://www.prabos.pl/pl/5-kontakt.html – kontakt do Sklepu Internetowego, bądź na adres e-mail ko*****@pr****.pl. E-mail należy zatytułować: „Rezygnacja z zamówienia nr…….”.
 19. Rezygnacja może dotyczyć całości zamówienia lub jego części. Jeżeli zapłata za zamówiony towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto Kupującego.
 20. Niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca wystawi i doręczy Kupującemu, na adres e-mail wskazany w Zamówieniu, fakturę VAT wraz z kopią niniejszego Regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia. Dokumenty te stanowią dowód zakupu i potwierdzenie warunków zawartej umowy sprzedaży
 21. Podanie przez Kupującego w formularzu zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Kupującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

V. Realizacja zamówień

 1. Po zawarciu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarcza zakupione Towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania Towarów lub kontroli nad nimi na Klienta, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zakupione Towary wynosi:
  1. 1 do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności – przedpłata na konto,
  2. 1 do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, w przypadku , gdy Klient jako formę płatności wybrał pobranie
 3. Przewidywany czas dostarczenia przesyłki zawierającej zakupione Towary to 1 do 3 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy zakupionych Towarów nie powinien przekroczyć 6 dni, a w każdym razie nie może przekroczyć terminu przewidzianego w rozdziale V. punkt 1. niniejszego Regulaminu.
 4. Sklep internetowy podaje czas realizacji zamówienia, jako termin, który jest podany w dniach, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Jest to czas liczony od momentu zawarcia umowy sprzedaży, poprzez przekazanie zamówienia do wysłania wybranemu przez Klienta dostawcy, do dnia wydania towaru Kupującemu. Maksymalny czas realizacji zamówienia określony został w punkcie 1. niniejszego rozdziału Regulaminu.

VI. Formy i koszty dostawy

 1. Dostawy zakupionych Towarów realizowane są tylko na terenie Polski i Uni Europejskiej.
 2. Formę dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana wskazuje Klient w trakcie składania zamówienia wypełniając formularz zamówienia w Koszyku zamówień
 3. Możliwe formy dostawy to:
  1. w przypadku przesyłek krajowych (do miejsca dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)
   1. przesyłki Poczty Polskiej
   2. przesyłki kurierskie Pocztex
   3. odbiór w Paczkomacie Firmy Inpost
  2. w przypadku przesyłek zagranicznych – (do miejsca dostawy na terenie Unii Europejskiej):
   1. przesyłki Poczty Polskiej
   2. przesyłki kurierskie UPS
   3. przesyłki kurierskie Pocztex
 4. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach 9:00 – 15:00). Jeśli w tych godzinach przebywa Pan/i w pracy, polecamy podanie adresu miejsca pracy jako adresu dostawy. W przypadku przesyłek kurierskich niezbędnym jest podanie telefonu kontaktowego, tak by kurier miał możliwość ustalenia szczegółów dostawy.
 5. Koszt dostawy Towaru ponosi Kupujący. Koszt ten uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy. Klient jest informowany o koszcie dostawy przed złożeniem zamówienia w jego podsumowaniu zgodnie z pkt. IV. 12. Niniejszego Regulaminu.

VII. Ceny i formy płatności

 1. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto)
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, potwierdzona w e-mailu
 3. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 4. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu zamówienia w Koszyku zamówień.
 5. Sklep internetowy https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach oferowanych towarów, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on – line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.
 6. Opłatę za złożone zamówienie można uiścić
  1. kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie),
  2. dokonując przedpłaty (płatność przelewem)

VIII. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)

 1. Kupujący konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od następnego dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, stanowiącego załącznik dostępny na stronie Sklepu Internetowego, wysłanie podpisanego Formularza wraz z towarem na adres pocztowy Sklepu Internetowego.
 4. Prosimy swoich Klientów, aby w przypadku zwrotów korzystali z poniższego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość http://goo.gl/2B3WI7 bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje.
 5. Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby: Prabos oddział Polska, ul. Kowaniec 64, 34-400 Nowy Targ, z dopiskiem “ZWROT – sklep internetowy”
 6. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.
 7. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Kupujący konsument wskaże w Formularzu zwrotu numer rachunku bankowego albo adres dla przekazu pocztowego Sprzedający wg tego wskazania zwróci pieniądze.
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.
 14. Klient może wymienić zamówiony towar. Poprzez wymianę rozumie się zwrot zakupionego przez Klienta towaru na adres siedziby firmy tj. Prabos oddział Polska, ul. Kowaniec 64, 34-400 Nowy Targ oraz złożeniu ponownego (nowego) zamówienia na żądany towar.

IX. Warunki reklamacji

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na Formularzu Reklamacji Prabos, którego wzór można pobrać na stronie Sklepu Internetowej www.https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres: Prabos oddział Polska, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem “REKLAMACJA – sklep internetowy”
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej
 12. Do Kupującego niebędącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy o Rękojmi za wady z Kodeksu cywilnego
 13. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
 14. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 3.
 15. Konsument może przed skierowaniem roszczenia przeciwko Sprzedającemu do sądu powszechnego może skorzystać z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów

X. Ochrona danych osobowych

 1. Wpisanie danych w Formularzu zamówienia w Koszyku zamówień jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.
 2. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów objętych niniejszym Regulaminem.
 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.
 4. Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia w Koszyku zamówień ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.02.2015 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu internetowego www.https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl i dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dokonali zakupów po dniu jego wejścia w życie.
 3. Pozostałych (Klientów, którzy dokonali zakupów u Sprzedawcy) Klientów obowiązuje wcześniejszy Regulamin, który znajduje się w archiwum Sklepu Internetowego.
 4. Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy, która to informacja będzie widoczna przez co najmniej 14 dni. Data wejścia w życie nowego Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Klientów, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla Klienta i Klient wyrazi na to zgodę.
 5. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego www.https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/piktogramy-obuwie-ochronne-https://www.prabos.pl/wp-content/uploads/2019/11/collage-1.jpg-robocze-1.jpg.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk

Data publikacji: 20.01.2015

 

Życzymy, aby każdy dzień w Nowym Roku był dobrym dniem i okazją do przeżywania pięknych chwil.

Niech każdy krok, jaki zrobicie, będzie krokiem w dobrym kierunku.

 

Wysyłka zamówień

Od 21.12.2023 do 8.1.2024 mamy urlop i inwentaryzację. Zamówienia, które otrzymamy po 17.12.2023, zostaną wysłane w drugim tygodniu stycznia.